Рани јавни увид

Рани јавни увид2023-02-21T11:03:06+01:00

Рани јавни увид у елаборате за израду измена и допуна ПГР – ова: „Насеља Ердоглија – Багремар“ и „Насеља Палилуле“

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 9. 2. 2023. године закључно са 23.2.2023. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

9. феб 2023. @ 9:16|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Плана детаљне регулације „Зона становања Мали Багремар“

Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава...

3. нов 2022. @ 10:44|

Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР – а ,,Радна зона Цветојевац уз Северну обилазницу”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 14.7.2022. године закључно са 28.7.2022. године. Елаборат ће бити објављен на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs. Увид у изложени елаборат може се остварити и у згради Града Крагујевца, (V спрат).

14. јул 2022. @ 8:15|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у елаборате за израду ПДР ”Бешњаја” у Крагујевцу и ПДР ”Индустријске зоне Самар” у КО Корман

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 24.03.2022. године закључно са 7.04.2022. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Елаборати ће бити објављени и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs...

24. мар 2022. @ 9:47|

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду ПДР – а “Парк језеро Бубањ”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 2.12.2021. године закључно са 16.12.2021. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

1. дец 2021. @ 8:48|
Go to Top